Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Om Samarbejdsmodellen

I Middelfart kommune arbejder vi som udgangspunkt til og med 9. klasse ud fra Handleguiden

Samarbejdsmodellens målgruppe er:
Unge mellem 13 og 30 år, som er i risiko for ikke at påbegynde og/eller gennemføre uddannelse eller fastholde job og hvor der er flere forvaltninger involveret i en helhedsorienteret indsats sammen med den unge.

Ungeperspektivet og den unges udvikling er grundlaget for Samarbejdsmodellens berettigelse.

Ungeperspektivet handler om:

 • De livsbetingelser, unge skal håndtere deres liv med.
 • De betydninger det får for unge, at vi organiserer det professionelle arbejde på bestemte måder.
 • Unge er aktivt handlende i og med deres livsbetingelser.
 • Unge er afhængige af de kollektive muligheder, vi hver i sær og sammen skaber.
De livsbetingelser, unge skal håndtere deres liv med.

Derfor må vi også vende blikket mod de måder, vi har organiseret ungearbejdet på – og de måder vi selv handler på i det professionelle arbejde.

Samarbejdsmodellens metode forudsætter, at man som medarbejder kan agere med kompetencer, som gør os i stand til at bidrage i tværprofessionelt samarbejde.
Samarbejdsmodellen er dynamisk og derfor et vedvarende kompetencelæringsrum for fagprofessionelle.

Samarbejdsmodellen har til formål at:

 • Skabe et tværprofessionelt samarbejde med en klar ansvarsfordeling og koordination af indsatser for og med unge.
 • Give en mere målrettet indsats til målgruppens unge.
 • Sikre at flere unge kommer i uddannelse og beskæftigelse.

Overordnet tilgang til Samarbejdsmodellens metode er:

 • At professionelle dygtiggør sig i at samarbejde og kommunikere deres respektive ekspertviden og erfaringer om udvikling af unge - og herigennem lærer nyt af og gennem hinanden.
 • At tværprofessionelt samarbejde udvikles som metode, hvilket forudsætter, at de forskellige professioners faglige forståelser om unges udvikling sættes i spil i forhold til hinanden i forsøget på at skabe ny viden i en fælles læreproces.

Tværprofessionelt samarbejde definerer vi således:

 

Flerfagligt samarbejde To eller flere fag arbejder parallelt med fælles udfordring, men arbejder separat på alle niveauer.
Tværfagligt samarbejde Professionelle udveksler viden og beslutninger, men disse implementeres med brug af forskellige fag, som ikke overlapper hinanden.
Tværprofessionelt samarbejde

Samarbejde, som overskrider den enkelte professions forståelse, og fag, som arbejder sammen mod fælles mål uanset fag og profession.

Kilde: UC Lillebælt 2013

Samarbejdsmodellen har 5 kerneelementer:

1) Ansvarlig tværgående koordinator:

Den unge får én fast koordinator, som er ansvarlig for at koordinere og skabe sammenhæng i den unges forløb og sikrer en helhedsorienteret tilgang, som rummer aktiv støtte i forhold til personlig, social og faglig udvikling. Den ansvarlige tværgående koordinator er en gennemgående støttende person i form af en koordinerende kommunal fagperson. Koordinatoren kan i mødefora varetage opgaver som mødeleder, skribent og interviewer – men rollefordelingen kan man som professionelle aftale og fordele mellem hinanden inden mødet.

Intentionen med den ansvarlige tværgående koordinator er:

 • At der er én gennemgående person, som koordinerer forløbet.
 • De forskellige involverede parter taler sammen, styret af den tværgående koordinator, så den unge ikke skal forklare sig flere gange.
 • Der er én til at hjælpe den unge til at navigere i systemet. Det kan dog også være en anden end koordinatoren, fx ungekonsulenten. Det er i så fald særlig vigtigt at den professionelle, som har relationen til den unge er velinformeret.
 • Koordinator følger løbende op på den unges indsatser. Det gøres ved at indkalde og koordinere på tværs. Aftaler om opgaverne som mødeleder, interviewer og skribent sker inden møderne. Opgaven kan skifte fra møde til møde.
 • Koordinator koordinerer de professionelle og understøtter at kommunikationen er timet, så modtagerne kan nå at bruge den meningsfuldt i deres arbejde.

Koordinatorens centrale kompetencer er:

 • Organisatorisk indsigt
 • Kendskab til beredskab (værktøjskasse)
 • Overordnet indsigt i lovgivningers muligheder og begrænsninger
 • Motiverende samtaler med unge
 • Indgå i supervision – gerne internt.

2) Tværfagligt team om den enkelte unge:

Den unge får et tværfagligt team, som støtter vedkommende i at komme i gang med uddannelse og beskæftigelse.

3) Faste tværfaglige teammøder, hvor den unge deltager:

Den unge og koordinatoren afholder sammen med den unges tværfaglige team og evt. øvrige relevante fagpersoner som minimum og i god tid overdragelse fra det fyldte 17. år til 18. år og ved markante skift i den unges liv.

4) Forpligtende aftaler om mål og handlinger:

Sammen med den unge indgår det tværfaglige team gensidigt forpligtende aftaler med den unge.

5) Den unges netværksperson:

Den unge vælger sammen med den nærmeste professionelle voksne en person fra sit private netværk, der kan støtte den unge i forløbet. Hvis ikke der findes en relation i det private netværk (onkel, moster eller lign.) kan en ansat ”voksen” træde til, men vi ønsker at øge fokus på betydningen af at inddrage den unges nære miljø.

Ansvarlig tværgående koordinator følger op på den unges indsatser.
Den unge og den unges person fra sit private netværk deltager hver gang i opfølgningsmøder.
Progressionsmål er udgangspunkt for opfølgningsmøder.
Ansvarlig tværgående koordinator er ikke nødvendigvis udfører af handlinger i sagen, men koordinerer mellem forløbets parter.
Fagprofessionelle kan undervejs på ansvarlige tværgående koordinators foranledning mødes til intern koordinering/ afstemning uden deltagelse af den unge/ forældre.

Den unges team er altid tilgængeligt og opfølgende i forhold til den unge – også når det går godt. Teamet er beredt og står til rådighed.

Samarbejdsmodellens struktur tilknyttes følgende redskaber, som er dokumenter til fælles viden og forpligtende aftaler:

 • Redskab Netværks – og indsatsoverblik
 • Redskab Mål – og aftaleskema
 • Redskab Dagsorden

Som inspiration til din dialog med den unge og til at understøtte dine refleksioner - alene eller sammen med dine kollegaer /leder, er der udarbejdet materiale, som du kan vælge at anvende:

 • Inspiration Netværkskort
 • Inspiration De 3 huse
 • Inspiration Vitaliseringsmodel
 • Inspiration Indsatsoverblik
Sidst opdateret af Rikke Jørgensen
26. september 2017